Vol 5, No 4 (2013)

Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems

Table of Contents

Editorial

Ting-Peng Liang
PDF

Research articles

Carol Hsu, Shirley Ou Yang
PDF
Shin-Yuan Hung, Ya-Han Hu, Chin-S Ou, Kuanchin Chen, Chun-Chuan Lu
PDF

Upcoming event

Editorial Team
PDF